“GLOBEC Kriging პროგრამულ�? პაკეტ�?

ორ�?გ�?ნალურ�? გვერდ�? http://globec.whoi.edu/software/kriging/easy_krig/easy_krig.html

 

“GLOBEC Kriging პროგრამულ�? პაკეტ�? EasyKrig3.0 15 �?ვლ�?ს�?, 2004

Copyright (c) 1998, 2001, 2004 ქონებ�?ს Dezhang Chu და ტყეშ�? ხვრელ�? ოკეანოგრაფ�?ულ�? �?ნსტ�?ტუტ�?ს. ყველა უფლება დაცულ�?ა.

“Kriging პროგრამულ�? უზრუნველყოფა, რომელ�?ც აღწერ�?ლ�?ა ამ დოკუმენტ�?ს �?ყო შემუშავებულ�? Dezhang Chu დაფ�?ნანსებ�?თ ეროვნულ�? სამეცნ�?ერო ფონდ�? მეშვეობ�?თ, აშშ-�?ს GLOBEC ჟორჟ ბანკ�?ს პროექტ�?ს-�?ს პროგრამა, მომსახურებ�?ს და მონაცემთა მართვ�?ს ოფ�?ს�?. თავდაპ�?რველად ეს �?ყო შთაგონებულ�? MATLAB �?ნსტრუმენტებ�? მ�?ერ შემუშავებულ�? �?ვ Gratton და Caroline Lafleur (INRS-Oceanologie, Rimouski, Qc, კანადა), და ჯეფ Runge (Institut მორ�?ს-Lamontagne, ახლა უნ�?ვერს�?ტეტ�?ს New Hampshire). ეს პროგრამულ�? უზრუნველყოფა შე�?ძლება გამრავლება არაკომერც�?ულ�? მ�?ზნებ�?სათვ�?ს, მხოლოდ.

ეს პროგრამა ვრცელდება �?მ �?მედ�?თ, რომ �?გ�? �?ქნება საჭ�?რო, მაგრამ ყოველგვარ�? გარანტ�?�?ს. საკონტაქტო დოქტორ�? Chu ზე [email protected] ერთად გაუმჯობესებებს ან წ�?ნადადებებს.

მაგ�?და შ�?ნაარს�?:

 1. შესავალ�?

1.1 ზოგად�? �?ნფორმაც�?ა

1.1.1 შესახებ kriging

1.1.2 მოკლე აღწერ�?ლობა easy_krig3.0

1.2 ნაცნობობა

1.2.1 ოპერაც�?ულ�? ს�?სტემებ�?

1.2.2 ქვემოთ-ჩატვ�?რთვა პროგრამა

1.2.3 სწრაფ�? დაწყება

 1. მონაცემთა დამუშავებ�?ს ეტაპებ�?

2.1 მონაცემებ�?ს მომზადება

2.2 ნახევრად variogram

2.3 Kriging

2.4 ვ�?ზუალ�?ზაც�?ა

2.5 გადარჩენ�?ს Kriging შედეგებ�?

 1. მაგალ�?თებ�?

3.1 მაგალ�?თ�? 1: საჰაერო �?მ�?ჯ�? ზოოპლანქტონ�?ს მონაცემებ�?

3.2 მაგალ�?თ�? 2: ვერტ�?კალურ�? მონაკვეთზე მარ�?ლ�?ანობ�?ს მონაცემებ�?: ან�?ზოტროპულ�? მონაცემებ�? მ�?თ�?თებულ�?

3.3 მაგალ�?თ�? 3: სურათებ�?ს პროცესშ�? წნევა (დბარ�?) სხვადასხვა პოტენც�?ურ�? ს�?მკვრ�?ვ�?ს ფენებ�?ს

3.4 მაგალ�?თ�? 4: 3-განზომ�?ლებ�?ან�? ტემპერატურ�?ს მონაცემებ�?

 1. ლ�?ტერატურა

 

 1. შესავალ�?

1.1 ზოგად�? �?ნფორმაც�?ა

1.1.1 შესახებ kriging

ამ განყოფ�?ლებაშ�? უზრუნველყოფს მოკლე თეორ�?ულ�? ფონზე �?ყ�?დება kriging. თუ მომხმარებელ�?(s) არ არ�?ს და�?ნტერესებულ�? თეორ�?ულ�? ფონზე, მან/�?გ�? შე�?ძლება გამოტოვოთ ეს განყოფ�?ლება და გადად�?თ განყოფ�?ლებაშ�? 1.1.2 პ�?რდაპ�?რ.

 

Kriging არ�?ს ტექნ�?კა, რომელ�?ც უზრუნველყოფს საუკეთესო ხაზოვან�? ობ�?ექტურ�? შემფასებელ�? უცნობ�? სფეროებშ�? (Journel და Huijbregts, 1978; Kitanidis, 1997). ეს არ�?ს ადგ�?ლობრ�?ვ�? გორ�?, ხაშურ�?, რომ შეუძლ�?ა �?ნტერპოლაც�?ა და ექსტრაპოლაც�?�?თ ” თავდაპ�?რველად მეჩხერად შერჩეულ მონაცემებ�?, რომ არ�?ს ვარაუდ�?, რომ შე�?ძლება გონ�?ვრულად ხას�?ათდება შ�?ნაგან�? სტატ�?სტ�?კურ�? მოდელ�? (ISM). არ�?ს ISM არ საჭ�?როებს რაოდენობ�?ს �?ნტერეს�? უნდა �?ყოს სტაც�?ონარულ�?, ანუ მ�?ს�? ნ�?შნავს და სტანდარტულ�? გადახრა არ�?ს დამოუკ�?დებელ�? პოზ�?ც�?ა, არამედ �?ს, რომ მ�?ს�? covariance ფუნქც�?ა დამოკ�?დებულ�?ა გამოყოფ�?ს ორ�? მონაცემებ�?, რაოდენობა, მხოლოდ, ანუ

 

E[ (z(x) – მ)(z(x’ – მ) ] =C(), (1)

 

სადაც m არ�?ს ნ�?შნავს ” z(x) და C(h) არ�?ს covariance ფუნქც�?�?ს შუალედ�? h, h , რომ მანძ�?ლ�? ორ ნ�?მუშებ�? x და x’:

 

h = || xx’|| = (2)

 

 

სხვა გზა დამახას�?ათებელ�? არ�?ს ISM გამოყენება ნახევრად variogram,

 

= 0.5* E[ (z(x) – (x’))2]. (3)

ურთ�?ერთობა covariance ფუნქც�?ა და ნახევრად variogram არ�?ს

= C(0) –C(). (4)

 

 

kriging მეთოდ�?, რათა �?პოვოს ადგ�?ლობრ�?ვ�? ხარჯთაღრ�?ცხვა რაოდენობა �?მ მ�?თ�?თებულ ადგ�?ლას . ეს შეაფასებს არ�?ს საშუალო შეწონ�?ლ�? და მ�?მდებარე დაკვ�?რვებებ�?:

(5)

 

” წონ�?ს კოეფ�?ც�?ენტ�? შე�?ძლება გან�?საზღვროს საფუძველზე, მ�?ნ�?მალურ�? შეფასებ�?ს ეწ�?ნააღმდეგება კრ�?ტერ�?უმ�?:

(6)

 

საგან�? ნორმალ�?ზაც�?�?ს მდგომარეობა

 

. (7)

შენ�?შვნა რომ ჩვენ არ ვ�?ც�?თ, ზუსტ�? ღ�?რებულება , მაგრამ ჩვენ ცდ�?ლობს �?პოვოს �?წ�?ნასწარმეტყველა ღ�?რებულება, რომელ�?ც უზრუნველყოფს მ�?ნ�?მალურ�? შეფასებ�?თ ეწ�?ნააღმდეგება. შედეგად kriging განტოლება შე�?ძლება �?ყოს გამოხატულ�?, როგორც

(8)

 

სადაც μ არ�?ს Lagrangian კოეფ�?ც�?ენტ�?. გარდა ამ�?სა, ჩვენ არ შე�?ცვალა covariance ფუნქც�?�?ს ნორმალ�?ზება covariance ფუნქც�?ა [ნორმალ�?ზება მ�?ერ C(0)]. ექვ�?ვალენტურად, გამოყენებ�?თ Eq. (4), kriging განტოლება ასევე შე�?ძლება გამო�?ხატოს თვალსაზრ�?ს�?თ ნახევრად variogram, როგორც

 

(9)

 

სადაც ჩვენ მეორად�? ნორმალ�?ზება ნახევრად variogram, ანუ ნახევრად-variogram ნორმალ�?ზება მ�?ერ C(0) როგორც ჩვენ გავაკეთეთ გამომდ�?ნარე Eq. (8).

 

მას შემდეგ, რაც მ�?ღებულ�? წონ�?ს კოეფ�?ც�?ენტებ�? () და Lagrangian კოეფ�?ც�?ენტ�? () გადაჭრ�?ს ან Eq. (8), ან Eq. (9), kriging ეწ�?ნააღმდეგება, Eq. (6), შე�?ძლება �?ყოს გამოხატულ�?, როგორც:

 

(10)

ზემოთ განტოლებებ�?ს არ�?ან საფუძველზე Easykrig პროგრამულ�? პაკეტ�?.

 

1.1.2 მოკლე აღწერა EasyKrig3.0

” EasyKrig პროგრამ�?ს პაკეტ�? �?ყენებს გრაფ�?კულ�? �?ნტერფე�?ს�? (GUI). ამას MATLAB 5.3 ან უფრო მაღალ�? ან მ�?ს გარეშე ოპტ�?მ�?ზაც�?ა გვერდებ�? (�?ხ�?ლეთ განყოფ�?ლება 2.2) და შედგება ხუთ�? კომპონენტებ�?, ან დამუშავებ�?ს ეტაპად: (1) მონაცემებ�? მომზადება, (2) variogram გამოთვლებ�?, (3) kriging, (4) ვ�?ზუალ�?ზაც�?ა და (5) გადარჩენ�?ს შედეგებ�?. ეს საშუალებას აძლევს მომხმარებელს, რომ პროცეს�? ან�?ზოტროპულ�? მონაცემებ�?, ა�?რჩ�?ეთ შესაბამ�?ს�? მოდელ�? ს�?�?დან variogram მოდელებ�?, და არჩევან�? kriging მეთოდებ�?, �?სევე, როგორც ასოც�?რებულ�? kriging პარამეტრებს, რომლებ�?ც ასევე საერთო თვ�?სებებ�? სხვა არსებულ�? პროგრამულ�? პაკეტებ�?. ერთ-ერთ�? უმთავრეს�? უპ�?რატესობა ამ პროგრამ�?ს პაკეტ�? არ�?ს, რომ პროგრამა ამც�?რებს მომხმარებლებ�?ს მოთხოვნებ�?, რომ “guess” საწყ�?ს პარამეტრებს და ავტომატურად ქმნ�?ს საჭ�?რო default პარამეტრებ�?. გარდა ამ�?სა, �?მ�?ს გამო, რომ �?გ�? �?ყენებს GUI, ცვლ�?ლებებ�? საწყ�?ს�? პარამეტრ�? პარამეტრებ�? მარტ�?ვად შე�?ძლება შესრულებულ�?. კ�?დევ ერთ�? ფუნქც�?ა ამ პროგრამ�?ს პაკეტ�? არ�?ს �?ს, რომ მას აქვს ჩამონტაჟებულ�? on-line დახმარება ბ�?ბლ�?ოთეკა, რომელ�?ც საშუალებას აძლევს მომხმარებელს მ�?�?ღოს აღწერ�?ლობა გამოყენებ�?ს პარამეტრებ�?ს და ოპერაც�?ა პარამეტრებ�? მარტ�?ვად.

 

” მ�?მდ�?ნარე EasyKrig3.0 არ�?ს განახლებულ�? ვერს�?ა წ�?ნა ვერს�?ა (EasyKrig2.1). გარდა ამ�?სა, რომელსაც გასწორდა ზოგ�?ერთ�? პროგრამ�?რებ�?ს შეცდომებ�? წ�?ნა ვერს�?ა (ძ�?რ�?თადად GUI დაკავშ�?რებულ�? შეცდომებ�?), არსებობს მრავალ�? ახალ�? ფუნქც�?ებ�? შედ�?ს, მ�?მდ�?ნარე ვერს�?ა:

 • Matlab ვერს�?ა 6.x და 7.0 (ტესტ�?რება ქვეშ Windows) – თან თავსებად�?
 • შეუძლ�?ა გატარება 3-D მონაცემებ�?
 • გაძლ�?ერებულ�? სურათებ�?ს ფა�?ლ�?ს დამუშავებ�?ს შესაძლებლობა
 • მეტ�? მოქნ�?ლ�? loading მონაცემებ�?ს შეყვანა და გადარჩენ�?ს გამომავალ�? მონაცემებ�?
 • შეუძლ�?ა გატარება მორგებულ�?ა ქსელ�?ს ფა�?ლ�?
 • მეტ�? მაგალ�?თებ�? დეტალურ�? ეტაპობრ�?ვად �?ნსტრუქც�?ებ�?, რომლებ�?ც გათვალ�?სწ�?ნებულ�? უნდა დაუშვას user(s) მასტერ ფუნქც�?ონალურ�? პროგრამულ�? პაკეტ�? უფრო სწრაფად და მარტ�?ვად.

 

მ�?უხედავად �?მ�?სა, რომ ეს პროგრამულ�? პაკეტ�? აკლ�?ა ზოგ�?ერთ�? შესაძლებლობებ�?, როგორ�?ცაა Co-kriging, �?გ�? არ უზრუნველყოფს მოსახერხებელ�? �?ნსტრუმენტ�? geostatistical პროგრამებ�? და ასევე უნდა დაეხმაროს მეცნ�?ერებ�? სხვა სფეროებშ�?.

მათთვ�?ს, ვ�?საც არ სურს გამოყენება GUI მაგრამ მხოლოდ და�?ნტერესებულ�? ფუნქც�?ა დაფუძნებულ�? მ-ფა�?ლ�? შე�?ძლება წასვლა სხვადასხვა სა�?ტ�?, რომელ�?ც უზრუნველყოფს ფუნქც�?ა დაფუძნებულ�? მ-ფა�?ლ�? Kriging პაკეტ�? (http://globec.whoi.edu/software/kriging/V3/intro_v3.html) მ�?ერ შემუშავებულ�? Caroline Lafleur და Yves Gratton, INRS-Ocanologie, Universit du Qubec Rimouski.

 

1.2 მ�?ღება და�?წყო

1.2.1 ოპერაც�?ულ�? ს�?სტემებ�?

” პროგრამულ�? უზრუნველყოფა თავდაპ�?რველად შემუშავებულ�? ქვეშ MATLAB 6.5 PC (windows 2000) და განკუთვნ�?ლ�? უნდა �?ყოს კომპ�?უტერ�? და/ან ოპერაც�?ულ�? ს�?სტემა დამოუკ�?დებელ�?. პროგრამა ტესტ�?რება სხვადასხვა მანქანებ�? (PC, Macintosh, და მზე Workstation) და ოპერაც�?ულ�? ს�?სტემებ�? (windows 2000/XP, Linux) და ასრულებს ჯარ�?მა.

1.2.2 ქვემოთ დატვ�?რთვ�?ს პროგრამა

” მომხმარებელ�? უნდა ჩამოტვ�?რთოთ შეკუმშულ�? ფა�?ლ�? GLOBEC სა�?ტ�?ს პ�?რველ რ�?გშ�?, არ�?ს URL
ftp://globec.whoi.edu/globec/pub/software/kriging/easy_krig/V3.0.1/

და შეკუმშულ�? ფა�?ლ�?:

ფანჯრებ�? 95/98/NT/2000/VISTA, Macintosh და Linux:EasyKrig3.0.zip

Unix: EasyKrig3.0.tar.gz

 

მას შემდეგ, რაც რომელსაც გადმოწერ�?ლ�? ფა�?ლ�?, მომხმარებელ�? უნდა uncompress ფა�?ლ�?. დ�?რექტორ�?ა EasyKrig3.0 შე�?ქმნება და თქვენ მზად ხართ პროგრამ�?ს გაშვება.

 

1.2.3 სწრაფ�? დაწყება

დაწყება MATLAB და წასვლა დან�?შნულ�? EasyKrig3.0 მთავარ�? დ�?რექტორ�?ა. უბრალოდ ტ�?პ�? “startkrig” MATLAB ბრძანება ფანჯარა, ფანჯარა გა�?ხსნება. ეს ფანჯარა არ�?ს ბაზა ფანჯარაშ�?, ე. წ. ნავ�?გატორ�? ფანჯარა. “Menubar ამ ფანჯარაშ�? შე�?ცავს მრავალ�? ვარ�?ანტ�? შეგ�?ძლ�?ათ არჩევა. ახლა თქვენ მზად ხართ, გადაადგ�?ლება.

 

შენ�?შვნა: თქვენ შეგ�?ძლ�?ათ დაამატოთ kriging მთავარ�? დ�?რექტორ�?ა, რათა Matlab ძ�?ებ�?ს გზა და გაუშვ�?თ პროგრამა სხვა სა�?ტებ�?. თუმცა, თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომ არსებობს არ ფუნქც�?ებ�? საკუთარ�? რომელსაც �?გ�?ვე სახელებ�?, როგორც �?მ გამო�?ყენება EasyKrig3.0. მას შემდეგ, რაც პროგრამა, რომლ�?ს საშუალებ�?თაც შეგ�?ძლ�?ათ გადაწეროთ და შე�?ნახოთ ფა�?ლებ�?ს ფა�?ლ�? ბრაუზერშ�?, მ�?ზანშეწონ�?ლ�?ა, რომ თქვენ გაუშვ�?თ პროგრამა ქვეშ EasyKrig3.0 მთავარ�? დ�?რექტორ�?ა.

” პროგრამა უზრუნველყოფს სრულ on-line ძ�?ებ�?ს ფუნქც�?ა, რომელ�?ც უზრუნველყოფს აღწერ�?ლობა გამოყენებ�?ს თ�?თქმ�?ს ყველა მ�?თ�?თებულ�? ფუნქც�?ებ�?ს პარამეტრებ�?ს და პარამეტრებ�?ს. ეს საკმაოდ თვ�?თმმართველობ�?ს განმარტებ�?თ�? და მარტ�?ვ�?.

 1. მონაცემებ�? დამუშავებ�?ს ეტაპებ�?

�?ქ რამდენ�?მე მონაცემთა დამუშავებ�?ს ეტაპებ�? (ამოცანებ�?), რომლებ�?ც მ�?თ�?თებულ�? საწყ�?ს�? Menubar თავზე Navigator ფანჯარაშ�?, �?სევე, როგორც სხვა ამოცანა windows. შერჩევ�?თ ან დააჭ�?რეთ ნებ�?სმ�?ერ ამოცანებ�?, ფანჯარა შესაბამ�?ს�? შერჩეულ�? ამოცანა გა�?ხსნება. თ�?თოეულ�? ამოცანა ფანჯარაშ�?, მათ შორ�?ს Navigator ფანჯარა, აღწერა და ახსნა ყველა ვარ�?ანტ�? და შერჩევა თ�?თოეულ�? ამოცანა ფანჯარა შე�?ძლება მო�?ძებნოს, დააჭ�?რეთ “დახმარება” ვარ�?ანტ�? Menubar. ნებ�?სმ�?ერ�? ამოცანა windows, დააჭ�?რეთ “ნავ�?გატორ�?” ღ�?ლაკს, ან შერჩევ�?სას “ნავ�?გატორ�?” Menubar მოუტანს უკან Navigator ფანჯარა.

2.1 მონაცემებ�? მომზადება

შერჩევ�?ს “დატვ�?რთვა მონაცემებ�?”, “ამოცანა” Menubar ნებ�?სმ�?ერ�? ფანჯარაშ�? �?წვევს მონაცემებ�? მომზადება ფანჯარა. დააწკაპუნეთ “დატვ�?რთვა” ღ�?ლაკს და ა�?რჩ�?ეთ “ჩატვ�?რთვა” Menubar ჩატვ�?რთვა დამუშავებულ�? მონაცემებ�?ს ფა�?ლ�?. ფორმატ�?ს ფა�?ლ�? მონაცემებ�? უნდა �?ყოს 3-სვეტ�? ASCII ფა�?ლ�? 2D მონაცემებ�? და 4-სვეტ�? ASCII ფა�?ლ�? 3D მონაცემებ�?. კომენტარებ�? დასაწყ�?სშ�? მონაცემთა ფა�?ლ�? არ �?მოქმედებს მონაცემებ�?, რადგან თ�?თოეულ�? კომენტარ�? ხაზ�? �?წყება პროცენტულ�? ს�?მბოლო “%”.

User(s) შეუძლ�?ა საკუთარ�? მ-ფა�?ლ�?ს ჩატვ�?რთვა მონაცემებ�?ს გამოყენებ�?თ “გარე პროგრამა” ვარ�?ანტ�? მონაცემებ�?ს მომზადება ფანჯარა. ეს ფუნქც�?ა საშუალებას აძლევს მომხმარებელს გენერ�?რება შეტან�?ს მონაცემებ�? პ�?რდაპ�?რ დამუშავებულ�? მონაცემებ�? �?მ�?ს ნაცვლად, რომ მომტან�? არ�?ს ASCII ფა�?ლ�?, რომელ�?ც არ�?ს საჭ�?რო Easykrig3.0. საჭ�?რო ფორმატ�?ს შემავალ�? და გამომავალ�? პარამეტრებ�?ს გამოყენებ�?თ გარე პროგრამა შეგ�?ძლ�?ათ �?ხ�?ლოთ მ�?ერ დაწკაპვ�?თ “დახმარება”, Menubar და შერჩევ�?ს “გარე პროგრამა”.

ერთ�? შეგ�?ძლ�?ათ დააყენოთ სხვა პარამეტრებ�?ს როგორ�?ცაა შემც�?რებ�?ს ფაქტორ�? (ან უბრალოდ მ�?�?ღოს default პარამეტრებ�?), სანამ ჩატვ�?რთვ�?ს ფა�?ლ�?. მას შემდეგ, რაც ფა�?ლ�? არ�?ს დატვ�?რთულ�?, თუ მომხმარებელს სურს შეცვალოს სხვა (default) პარამეტრებ�?, როგორ�?ცაა მონაცემთა ფ�?ლტრ�?, მან/�?გ�? შე�?ძლება გაკეთება და შემდეგ დააჭ�?რეთ “ვრცელდება” pushbutton შემდეგ პარამეტრებს ყოფ�?ლ�?ყო მ�?თ�?თებულ�?. განსხვავება “ჩატვ�?რთვა” და “ვრცელდება”, რომ ეს ოპერაც�?ა უფრო სწრაფად, რადგან ეს არ ხელახლა ჩატვ�?რთვა მონაცემთა ფა�?ლ�?. მაგალ�?თად, შეცვალოს ღერძ�? labels მას შემდეგ, რაც დატვ�?რთულ�? მონაცემებ�?, ერთ�? არ უნდა ხელახლა ჩატვ�?რთვა მონაცემებ�?.

 

ერთ�? ასევე შეგ�?ძლ�?ათ შე�?ნახოთ “მონაცემთა ფორმატ�?” �?ნფორმაც�?ა შევ�?და ფა�?ლ�?, რომელ�?ც გადაარჩენს ყველა პარამეტრ�? და ვარ�?ანტ�? პარამეტრებ�? ამ ფანჯარაშ�?. ეს ფუნქც�?ა საშუალებას �?ძლევა მომხმარებლ�?ს(s), რათა ჩატვ�?რთოს მონაცემთა ფა�?ლ�? �?გ�?ვე პარამეტრებ�? ამოცანა ფანჯარა Kriging გახსნ�?ს გარეშე ან ამ ფანჯარაშ�?. ეს არ�?ს ძალ�?ან სასარგებლო როდესაც სურათებ�?ს პროცეს�? ოპერაც�?ა არ�?ს საჭ�?რო (�?ხ ახსნა 2.3 და მაგალ�?თ�? 3 დამატებ�?თ�? დეტალებ�?).

” გამოყენებ�?ს სხვა ვარ�?ანტ�? ამ ფანჯარაშ�? შეგ�?ძლ�?ათ �?ხ�?ლოთ შერჩევ�?თ შესაბამ�?ს�? ნ�?ვთებ�? “დახმარება” ვარ�?ანტ�? Menubar.

2.2 ნახევრად variogram

შერჩევ�?ს “Variogram” “ამოცანა” Menubar �?წვევს popup Variogram/Correlogram ფანჯარაშ�?. დააწკაპუნეთ “კომპ�?უტერ�?” ღ�?ლაკს, რათა გენერ�?რება მონაცემებ�? დაფუძნებულ�? ნახევრად variogram (ან correlogram). მაშ�?ნ, ჩვენ უნდა ვეძებოთ მოდელ�?-დაფუძნებულ�? ნახევრად variogram ან correlogram შეესაბამება მონაცემებ�? დაფუძნებულ�? variogram მხოლოდ გამოთვლ�?ლ�?ა. ეს შე�?ძლება �?ყოს დასაბუთებულ�?, რომ, ეფუძნება Eq. (4), ურთ�?ერთობ�?ს ნორმალ�?ზება ნახევრად variogram γn(h) [ ნორმალ�?ზება მ�?ერ ეწ�?ნააღმდეგება C(0)] და correlogram Cn(h):

Cn(h) = 1 – γn(h),

 

სადაც h არ�?ს შუალედ�? მანძ�?ლ�? (Eq. 2). შესაბამ�?ს�? variogram/correlogram მოდელ�? შე�?ძლება �?ყოს შერჩეულ�? დამოკ�?დებულ�?ა ფორმ�?ს variogram/correlogram კომპ�?უტერულ�? მონაცემებ�?. ” განმარტება პარამეტრებ�?ს ასოც�?რდება მოდელ�? შეგ�?ძლ�?ათ �?ხ�?ლოთ გამოყენებ�?თ on-line დახმარება. დააჭ�?რეთ ვრცელდება ღ�?ლაკს და პროგრამა გამოთვლაც მოდელ�?-დაფუძნებულ�? variogram/correlogram გამოყენებ�?თ მ�?მდ�?ნარე პარამეტრებ�?. პარამეტრ�? პარამეტრებ�? შე�?ძლება შე�?ცვალოს ან �?ცვლება სლა�?დერ�? პოზ�?ც�?ებ�? ან შესვლ�?ს ნომრებ�? პ�?რდაპ�?რ უკავშ�?რდება ტექსტ�?ს რედაქტ�?რება სფეროებშ�?. თუ �?ყენებთ სლა�?დერ�?, თეორ�?ულ�? მრუდ�? შე�?ცვლება ავტომატურად, ხოლო თუ შესვლ�?ს” ნომერ�?(ებ) ტექსტ�?ს რედაქტ�?რება სფეროშ�?(s), მომხმარებლ�?ს საჭ�?როებებ�?ს დააჭ�?რეთ ვრცელდება ღ�?ლაკს, რათა ხელახლა გამოთვლაც მრუდ�?.

 

თუ ოპტ�?მ�?ზაც�?ა ძ�?ება (რეკომენდ�?რებულ�?) არ�?ს დაყენებულ�?, მომხმარებელს შეუძლ�?ა გამო�?ყენოს მ�?ნ�?მუმ-სკვერებ�?ს ჯდება ფუნქც�?ა შეესაბამება მონაცემებ�? დაჭერ�?თ LSQ ჯდება ღ�?ლაკს. თუ ოპტ�?მ�?ზაც�?ა ძ�?ება არ არ�?ს დაყენებულ�?, პროგრამა ავტომატურად გაუქმდება მ�?ნ�?მუმ-სკვერებ�?ს ჯდება ფუნქც�?ა.

 

შენ�?შვნა რომ მას შემდეგ, რაც LSQ ჯდება აქვს გარკვეულ�? დ�?აპაზონ�? თ�?თოეულ�? პარამეტრ�?, სხვადასხვა თავდაპ�?რველ�? პარამეტრებ�? ან პარამეტრებ�?ს აწარმოოს სხვადასხვა შედეგებს.

 

In შემთხვევებ�?, როდესაც მონაცემებ�? ან�?ზოტროპულ�?, ან�?ზოტროპულ�? variogram ან correlogram მოდელ�? შე�?ძლება �?ყოს გააქტ�?ურებულ�?. შერჩევ�?თ ან�?ზოტროპ�?�?ს რად�?ო ვარ�?ანტ�?, შესაბამ�?ს�? პარამეტრებ�?ს საშუალება. თუ თქვენ არ �?ც�?თ, ან არ არ�?ს დარწმუნებულ�? ორ�?ენტაც�?ა და ასპექტ�?ს რაც�?ონ�? და ან�?ზოტროპულ�? თვ�?სება მონაცემებ�?, შეგ�?ძლ�?ათ გამოსახულ�? პარამეტრებ�? და შემდეგ შეცვალოს მ�?�?ღონ დამაკმაყოფ�?ლებელ�? შედეგებ�?.

 

ერთ�? შეგ�?ძლ�?ათ შე�?ნახოთ მ�?მდ�?ნარე variogram პარამეტრებ�?ს ფა�?ლ�? შე�?ძლება ასევე ვ�?ღებ variogram პარამეტრებ�?ს ადრე შენახულ�? ფა�?ლ�?.

 

” გამოყენებ�?ს სხვა ვარ�?ანტ�? ამ ფანჯარაშ�? შეგ�?ძლ�?ათ �?ხ�?ლოთ შერჩევ�?თ შესაბამ�?ს�? ნ�?ვთებ�? დახმარება ვარ�?ანტ�? Menubar.

 

 

2.3 Kriging

შერჩევ�?ს Kriging საწყ�?ს�? ამოცანა შესახებ Menubar �?წვევს popup Kriging ფანჯარა. ” პარამეტრებ�?ს variogram ან correlogram საჭ�?რო kriging ოპერაც�?ა არ�?ან ავტომატურად გავ�?და Variogram ფანჯარა Kriging ფანჯარა.

 

დააჭ�?რეთ on ამოცნობა ღ�?ლაკს მ�?�?ღოს ყველაზე ბოლო ნახევრად variogram და კოორდ�?ნატებ�? პარამეტრებ�?ს თუ მომხმარებელს აქვს დატვ�?რთულ�? ახალ�? მონაცემებ�?ს მ�?თ�?თებულ�?.

 

” ნათესავ�? ეწ�?ნააღმდეგება პარამეტრ�? �?ქნება kriging ღ�?რებულებებ�?ს NaN (არ არ�?ს რ�?ცხვ�?) როდესაც kriged ღ�?რებულებებ�? უფრო დ�?დ�?ა, ვ�?დრე ეს პარამეტრ�? და გახდება ცარ�?ელ�? წელს kriging რუკა. Default მნ�?შვნელობა ეს პარამეტრ�? არ�?ს 2.5.

 

დააჭ�?რეთ on Krig ღ�?ლაკს, რათა და�?წყოს kriging. ზოგადად, მ�?ღებ�?ს default პარამეტრებ�?ს აწარმოოს გონ�?ვრულ�? kriging რუკა უნდა და�?წყოს. �?ცვლება variogram და kriging პარამეტრებ�?ს შესთავაზებს სახვ�?თ�?-tuning ამ პარამეტრებ�?ს და შე�?ძლება კ�?დევ უფრო გააუმჯობესოს ხარ�?სხ�?ს kriging შედეგებ�?.

 

ერთ�? მნ�?შვნელოვან�? თვ�?სებებ�? EasyKrig არ�?ს მ�?ს�? უნარ�? ასრულებენ სურათებ�?ს პროცეს�?, რომელ�?ც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს, რომ პროცეს�? ჯგუფ�?ს მონაცემებს, რომ აქვს �?მავე მონაცემთა სტრუქტურებ�?, ანუ, რომელსაც �?გ�?ვე მონაცემებ�? ფორმატშ�? და �?მავე variogram და kriging პარამეტრებ�?. მომხმარებლ�?ს უზრუნველყოფს ფა�?ლ�?, რომელ�?ც არ�?ს ს�?აშ�? მონაცემთა ფა�?ლ�? �?ქნება ჩართულ�?. შედეგებ�? თ�?თოეულ�? მონაცემთა ნაკრებ�? kriging ავტომატურად შე�?ნახება სათანადო ფა�?ლ�? Matlab ორობ�?თ�? ფორმატშ�?.

 

სხვა დამატებ�?თ�? ფუნქც�?ა EasyKrig3.0 �?საა, რომ �?ს საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს, რათა უზრუნველყოს საკუთარ�? ქსელ�?ს ფა�?ლ�?, მ�?უთ�?თოთ კოორდ�?ნატებ�? რეგულარულ�? ან არარეგულარულ�? ბადეებ�?, რომელ�?ც kriged ღ�?რებულებებ�? გამომუშავებულ�?.

” გამოყენებ�?ს სხვა ვარ�?ანტ�? ამ ფანჯარაშ�? შეგ�?ძლ�?ათ �?ხ�?ლოთ შერჩევ�?თ შესაბამ�?ს�? ნ�?ვთებ�? დახმარება ვარ�?ანტ�? Menubar.

 

2.4 ვ�?ზუალ�?ზაც�?ა

არჩევ�?ს ვ�?ზუალ�?ზაც�?ა საწყ�?ს�? ამოცანა შესახებ Menubar �?წვევს ვ�?ზუალ�?ზაც�?ა ფანჯარა. სამ�? ტ�?პ�?ს ფ�?გურებ�? შე�?ძლება ჩა�?თვალოს ეს ფანჯარა: kriging რუკა, kriging-ეწ�?ნააღმდეგება რუკა და ჯვარ�?-validation. პ�?რველ�? ორ�? რუკებ�?, რომლებ�?ც ხშ�?რად გამო�?ყენება ამ kriging ლ�?ტერატურ�?ს მ�?უხედავად �?მ�?სა, რომ ბოლო ერთ�? არ�?ს უნ�?კალურ�? მ�?დგომა ამ პროგრამა.

 

დააჭ�?რეთ on შოუ ნაკვეთ�? ღ�?ლაკს არ�?ან მ�?მდ�?ნარე kriging შედეგებ�?.

 

” დაჩრდ�?ლვ�?ს ვარ�?ანტ�? არ�?ს ჩვენებ�?ს მ�?ზან�? მხოლოდ და მათ�? განმარტებებ�? შე�?ძლება �?ყოს �? აკრეფ�?თ დახმარება დაჩრდ�?ლვ�?ს ამ MATLAB command window.

 

Sliders შემდეგ�? colorbar შემთხვევაშ�?, შე�?ძლება გამოყენებულ �?ქნას ცვლ�?ლება ჩვენებ�?ს დ�?აპაზონ�? colormap მასშტაბ�?თ. Sliders შემდეგ�? X, Y და Y ღერძ�? 3D შემთხვევაშ�? გამო�?ყენება შეცვალოს პოზ�?ც�?ებ�? ნაჭერ�? X, Y და Z მ�?მართულებ�?თ, შესაბამ�?სად.

 

თუ მონაცემებ�? არ გარდა�?ქმნება ამ მონაცემებ�?ს მომზადება ფანჯარა, kriging შედეგებ�? შედეგებ�? გარდა�?ქმნება მონაცემებ�?.

 

მნ�?შვნელოვან�? თვ�?სება EasyKrig არ�?ს, მას შეუძლ�?ა უზრუნველყოს ჯვარ�?-validation, რომელ�?ც შე�?ძლება �?ყოს შესრულებულ�? შერჩევ�?ს Validation რად�?ო ვარ�?ანტ�?. შე�?ძლება გამოთვლაც და არ�?ან შედეგებ�? სხვადასხვა ჯვარ�?-validation სქემებ�? ცალკე ჯვარ�?-Validation ფანჯარაშ�?. მათ შორ�?ს სქემებ�?, Q1 და Q2 კარგ�? მაჩვენებლებ�?, რომელ�?ც უზრუნველყოფს დამაჯერებელ�? შეფასებ�?ს შესრულებ�?ს kriging გარდა kriging-ეწ�?ნააღმდეგება რუკა. უფრო დეტალურ�? აღწერ�?ლობა ამ ჯვარ�?-დადასტურება შე�?ძლება �?ყოს ნაპოვნ�? ჩაშენებულ�? დახმარება ფუნქც�?ა. ზოგადად, Q1 კრ�?ტერ�?უმ�? (განაწ�?ლებ�?ს გადახრა ამ�?სთვ�?ს ნ�?შნავს) არ�?ს მარტ�?ვ�? დააკმაყოფ�?ლებს, ხოლო Q2 კრ�?ტერ�?უმ�? (განაწ�?ლებ�?ს გადახრა სტანდარტულ�? გადახრა) ბევრად უფრო რთულ�? დააკმაყოფ�?ლა.

 

როგორც წეს�? thumb, რამაც ფართ�? ქვეშ თეორ�?ულ�? მრუდ�? variogram (პატარა nugget, ქვედა რაფაზე, მც�?რე ს�?გრძ�?ს სასწორ�? და ა. შ.) გა�?ზრდება Q2 ღ�?რებულება, ხოლო �?ზრდება ამ სფეროშ�? შეამც�?რებს Q2 ღ�?რებულება.

 

” გამოყენებ�?ს სხვა ვარ�?ანტ�? ამ ფანჯარაშ�? შეგ�?ძლ�?ათ �?ხ�?ლოთ შერჩევ�?თ შესაბამ�?ს�? ნ�?ვთებ�? დახმარება ვარ�?ანტ�? Menubar.

 

2.5 გადარჩენ�?ს Kriging შედეგებ�?

In ვ�?ზუალ�?ზაც�?ა ფანჯარაშ�?, შერჩევ�?თ ფა�?ლ�? საწყ�?ს�? Menubar და მაშ�?ნ არჩევ�?ს ფა�?ლ�?ს შენახვა როგორც, მომხმარებლ�?ს შეგ�?ძლ�?ათ შე�?ნახოთ შედეგებ�? .mat ფა�?ლ�? მომხმარებლ�?ს სახელ�? და მომხმარებლ�?ს შერჩეულ ადგ�?ლას. პროგრამა გადაარჩენს პარამეტრებ�?ს და მონაცემთა სტრუქტურებ�? (para და მონაცემებ�?) ფა�?ლ�?. �?ნფორმაც�?ა სტრუქტურებ�?, მომხმარებელმა უნდა შეარჩ�?ოს ფა�?ლ�? საწყ�?ს�? Menubar ამ Navigator ფანჯარა და მაშ�?ნ ცვლად�? სტრუქტურ�?ს მ�?�?ღოს განმარტებებ�? ზოგ�?ერთ�? მნ�?შვნელოვან�? ცვლადებ�? (გა�?თვალ�?სწ�?ნეთ, რომ მრავალ�? ცვლად�?ს არ არ�?ს შესაბამ�?ს�? მომხმარებლებს).

 

 

 1. მაგალ�?თებ�?

�?ქ რამდენ�?მე ნ�?მუშ�? მონაცემთა ფა�?ლ�? პაკეტშ�?. ყველა ფა�?ლ�? არ�?ს ASCII ფორმატ�? საჭ�?რო პროგრამა. შემდეგ�? მაგალ�?თებ�?, დან�?შნულ�? დ�?რექტორ�?ა არ�?ს ვარაუდ�?, რომ �?ყოს easy_krig3.0.

 

3.1 მაგალ�?თ�? 1: საჰაერო �?მ�?ჯ�? ზოოპლანქტონ�?ს მონაცემებ�?

 

(1) დაწყება MATLAB, ბრძანება ფანჯარაშ�?, შეცვალოს დ�?რექტორ�?ა მთავარ�? დ�?რექტორ�?ა EasyKrig3.0. ტ�?პ�? startkrig უნდა და�?წყოს პროგრამა.

 

(2) შეცვალოს ფანჯრ�?ს ზომა და პოზ�?ც�?ა და ა�?რჩ�?ეთ Save ფანჯარაშ�? პოზ�?ც�?ა ვარ�?ანტ�? ამოცანა on Menubar და შემდეგ შენახვა პოზ�?ც�?ა საწყ�?ს�? ქვე-მენ�?უ. გა�?თვალ�?სწ�?ნეთ, რომ მას შემდეგ, რაც გადარჩენ�?ს ფანჯრ�?ს ზომა და პოზ�?ც�?ა, ნებ�?სმ�?ერ�? სხვა ამოცანა windows შექმნ�?ლ�? ამ�?ს შემდეგ ექნება �?გ�?ვე ზომა და ამავე თანამდებობაზე. თქვენ შეგ�?ძლ�?ათ ზომ�?ს შეცვლა და re-პოზ�?ც�?ა ფანჯარა, ნებ�?სმ�?ერ�? სხვა ამოცანა windows, ასევე.

 

(3) ა�?რჩ�?ეთ დატვ�?რთვა მონაცემებ�? საწყ�?ს�? ამოცანა შესახებ Menubar გახსნა მონაცემებ�?ს მომზადება ფანჯარა.

(a) ა�?რჩ�?ეთ მონაცემებ�? პოლკოვნ�?კ�? 2 საწყ�?ს�? listbox - სვეტ�? X-ღერძ�? და მონაცემებ�? Col. 1 Y-ღერძ�? (დეფოლტ�?ს).

(b) ა�?რჩ�?ეთ განედ�? საწყ�?ს�? listbox – ცვლად�? X-ღერძ�? და გრძედ�? �?ყ�?დება Y-ღერძ�? (დეფოლტ�?ს).

(c) Leave სხვა პარამეტრებ�? უცვლელ�?.

(d) დააჭ�?რეთ “დატვ�?რთვა ღ�?ლაკს, რათა გახსნათ დ�?ალოგურ�? ფანჯარა, წასვლა მონაცემებ�? დ�?რექტორ�?ა, და შემდეგ ა�?რჩ�?ეთ მონაცემთა ფა�?ლ�? ზოოპლანქტონ�?ს.dat ჩატვ�?რთვა შერჩეულ�? ფა�?ლ�?ს მეხს�?ერება.

(e) ა�?რჩ�?ეთ ნ�?მუშ�? თანმ�?მდევრობ�?თ ამ ეკრან�?ს ტ�?პ�? კარკას�? არ�?ან ნ�?მუშ�? თანმ�?მდევრობ�?თ. შერჩევ�?თ 2D/3D ფერ�? კოდ�?რებულ�? �?ხ�?ლეთ, რათა უკან ფერ�? კოდ�?რებულ�? ჩვენება.

 

(4) ა�?რჩ�?ეთ Variogram საწყ�?ს�? ამოცანა შესახებ Menubar გახსნა Variogram/Correlogram ფანჯარა.

(a) დააჭ�?რეთ “გამოთვლაც ღ�?ლაკს გამოთვლაც ნახევრად variogram. ამ ნაკვეთებზე მონაცემებ�? დაფუძნებულ�? ნახევრად variogram, როგორც დ�?სკრეტულ�? ღ�?ა წრეებშ�?.

(b) ა�?რჩ�?ეთ ზოგად�? exponential-Bessel (default) variogram მოდელ�? listbox შესახებ ზედა მარჯვენა. დააჭ�?რეთ LSQ ჯდება ღ�?ლაკს. თუ თქვენ არ გაქვთ ოპტ�?მ�?ზაც�?ა ყუთ�?სთვ�?ს, დააწკაპუნეთ ვრცელდება ღ�?ლაკს, თეორ�?ულ�? მოდელ�?-დაფუძნებულ�? ნახევრად variogram �?ქნება ფარავდეს ორ�?გ�?ნალურ�? მონაცემებ�? დაფუძნებულ�? ნახევრად variogram. შედეგად ნახევრად variogram პარამეტრებ�?ს მ�?ნ�?მუმ-სკვერებ�?ს ჯდება (თუ თქვენ გაქვთ ოპტ�?მ�?ზაც�?ა გვერდებ�?) ან default settings (თუ თქვენ არ გაქვთ ოპტ�?მ�?ზაც�?ა გვერდებ�?) ნაჩვენებ�?ა ტექსტ�?ს რედაქტ�?რება სფეროებშ�? ფარგლებშ�? “მოდელ�? პარამეტრებ�?ს კარკას�?.

(c) დააჭ�?რეთ sliders ასოც�?რდება variogram პარამეტრებ�?ს თეორ�?ულ�? მრუდებ�? �?ქნება ცვლ�?ლებ�?ს შესაბამ�?სად, ასახავს პარამეტრ�?ს ცვლ�?ლება. პარამეტრებ�?ს შე�?ძლება ასევე �?ყოს შეცვალა შესვლ�?ს ღ�?რებულებებ�?ს პ�?რდაპ�?რ ტექსტ�?ს რედაქტ�?რება სფეროებშ�? და მაშ�?ნ დაწკაპვ�?თ ვრცელდება ღ�?ლაკ�?.

(d) ტ�?პ�? 0 “nugget ტექსტ�?ს რედაქტ�?რება სფეროშ�?, 1.0 ამ რაფაზე ტექსტ�?ს რედაქტ�?რება სფეროშ�?, 0.1 ამ ს�?გრძე ტექსტ�?ს რედაქტ�?რება სფეროშ�?, 1.5 in ძალა სფეროშ�? და 0 ‘ხვრელ�? scl’ (ხვრელ�? სასწორ�?) ტექსტ�?ს რედაქტ�?რება სფეროშ�?. მაშ�?ნ, დააჭ�?რეთ ვრცელდება ღ�?ლაკს. განახლებულ�? თეორ�?ულ�? მრუდ�? მოდელ�?-დაფუძნებულ�? ნახევრად variogram �?ქნება გამომუშავებულ�? და პროპაგანდ�?სტულ (წ�?თელ�? მრუდ�?).

(e) მ�?ერ შერჩევ�?ს Variogram ან Correlogram ამ მოდელ�? პარამეტრ�? ჩარჩო (top row) უზრუნველყოფს არც variogram ან correlogram დამოკ�?დებულ�?ა მომხმარებლ�?ს არჩევან�?.

 

(5) ა�?რჩ�?ეთ Kriging საწყ�?ს�? ამოცანა შესახებ Menubar გახსნა Kriging ფანჯარა.

(a) უბრალოდ დააჭ�?რეთ Krig ღ�?ლაკს, რათა და�?წყოს kriging მ�?ღებ�?თ default პარამეტრებ�?. სტატუს�? ფანჯარა pops up და მონ�?ტორებ�? დამუშავება მ�?მდ�?ნარეობს. როდესაც kriging კეთდება, დააწკაპუნეთ დატოვა ღ�?ლაკს, რათა დახურეთ სტატუს�? ფანჯარა.

 

(6) ა�?რჩ�?ეთ ვ�?ზუალ�?ზაც�?ა საწყ�?ს�? ამოცანა შესახებ Menubar გახსნა ვ�?ზუალ�?ზაც�?ა ფანჯარა.

(a) უბრალოდ დააჭ�?რეთ შოუ ნაკვეთ�? ღ�?ლაკს არაა kriging შედეგებ�?. გა�?თვალ�?სწ�?ნეთ, რომ სადგურ�? პოზ�?ც�?ებ�?ს kriging რუკაზე, რომლებ�?ც ფერ�? კოდ�?რებულ�? ასახავს დონე შეთანხმებ�?ს kriged შედეგებ�? ორ�?გ�?ნალურ�? მონაცემებ�?. თუ �?ს�?ნ�? უხ�?ლავ�? ეს არ�?ს, რადგან �?ს�?ნ�? ვეთანხმებ�? kriged ღ�?რებულებებ�? ძალ�?ან კარგად.

(b) ა�?რჩ�?ეთ Faceted და შემდეგ ბ�?ნა �?ყ�?დება დაჩრდ�?ლვ�?ს ვხედავ ცვლ�?ლებებ�?ს ჩვენება.

(c) დააჭ�?რეთ მონაცემებ�? საწყ�?ს�? Menubar და შემდეგ ა�?რჩ�?ეთ შორ�?ს ფერ�?, შავ�?/თეთრ�? და არც და�?ცვან ფერ�?ს შეცვლა ნებ�?სმ�?ერ ადგ�?ლას ორ�?გ�?ნალურ�? მონაცემებ�?. შერჩევ�?ს ღ�?რებულება ან შეცდომა და სასურველ�? ფერ�? და Fontsize საშუალებას მომხმარებელ�? არაა დაფ�?ქს�?რებულ�?, ღ�?რებულებებ�?ს, ან სხვაობა დაფ�?ქს�?რდა ღ�?რებულებებ�? და �?მ kriging.

(გ) ა�?რჩ�?ეთ ეწ�?ნააღმდეგება რუკა არ�?ან kriging ეწ�?ნააღმდეგება რუკა.

(e) შერჩევ�?ს Validation გა�?ხსნება პატარა popup Validation ფანჯარა. დააჭ�?რეთ გამოთვლაც ღ�?ლაკს, Q1-validation მრუდ�? ხდება. ვერტ�?კალურ�? წ�?თელ�? ხაზ�?, დაახლოებ�?თ 0.09 in ორ შავ�? ხაზებ�? დაახლოებ�?თ 0.5 და -0.5 მ�?უთ�?თებს მოდელ�? პარამეტრებ�?ს კარგ�? საფუძველზე Q1 კრ�?ტერ�?უმ�?.

(f) შერჩევ�?ს Q2 საწყ�?ს�? listbox – მეთოდ�? შედეგებ�? მეორე ნაკვეთ�?. ვერტ�?კალურ�? წ�?თელ�? ხაზ�? მდებარეობს ფარგლებშ�? მ�?�?ღოს რეგ�?ონშ�? დაახლოებ�?თ 1.09, რაც �?მას ნ�?შნავს, რომ მოდელ�? პარამეტრებ�?ს სავარაუდოდ კარგ�? საფუძველზე Q2 კრ�?ტერ�?უმ�?. დააჭ�?რეთ დატოვა ღ�?ლაკს დახუროს Validation ფანჯარა.

(გ) გააქტ�?ურება Kriging ფანჯარაშ�?, არც შერჩევ�?ს Kriging საწყ�?ს�? ამოცანა on Menubar, ან შერჩევ�?ს Kriging კონფ�?გურაც�?�?ს საწყ�?ს�? ფანჯარა შესახებ Menubar, ან უბრალოდ დაჭერ�?თ დაყვან�?ლ�? Kriging კონფ�?გურაც�?�?ს პანელ�? ბოლოშ�? ეკრანზე. ტ�?პ�? 1.1 ამ ნათესავ�? ეწ�?ნააღმდეგება ტექსტ�?ს რედაქტ�?რებ�?ს ველშ�? და დაწკაპეთ Krig შეასრულოს ახალ�? kriging. გა�?თვალ�?სწ�?ნეთ, რომ Matlab ბრძანება ფანჯარა, არსებობს ერთ�? ხაზ�? გაგზავნა შედეგად kriging Anomaly_cnt |Ep| > ნათესავ�? შეცდომა =37. ეს არ�?ს აცნობოს მომხმარებლ�?ს რომ არსებობს 37 kriged ღ�?რებულებებ�? რომლ�?ს ნორმალ�?ზება kriging მერყეობას ან ნათესავ�? შეცდომებ�? უფრო მეტ�?ა, ვ�?დრე 1.1. ” საერთო რაოდენობ�?ს kriged არც ეს მაგალ�?თ�? არ�?ს 266 (19 x 14), რომელ�?ც შე�?ძლება �?ყოს დამოწმებულ�? აკრეფ�?თ მონაცემებ�?.გარეთ.krig (ვეძებოთ Xg, Yg, Vg, და მაგალ�?თად) ბრძანება ფანჯარა.

(h) დაბრუნდეს ვ�?ზუალ�?ზაც�?ა ფანჯარა, დააჭ�?რეთ Krig რუკა ამოცნობა kriging რუკა. არსებობს ცარ�?ელ�? ტერ�?ტორ�?ებზე kriging რუკა, სადაც ნორმალ�?ზება kriging ეწ�?ნააღმდეგება (ნორმალ�?ზება მ�?ერ ეწ�?ნააღმდეგება) აღემატება მ�?თ�?თებულ ნათესავ�? ეწ�?ნააღმდეგება, ანუ 1.1.

 

(7) ა�?რჩ�?ეთ Kriging საწყ�?ს�? ამოცანა შესახებ Menubar ან უბრალოდ დაწკაპეთ ჯარ�?მ�?თ ფ�?გურა პანელ�?ს ბოლოშ�? ეკრანზე, რათა უკან Kriging ფანჯარაშ�?.

(ა) შეცვალოს ნათესავ�? ეწ�?ნააღმდეგება უკან 2.5.

(b) ა�?რჩ�?ეთ მორგებულ�?ა ქსელ�?ს ფა�?ლ�? ამ კოორდ�?ნატებ�? ჩარჩო და დააჭ�?რეთ დათვალ�?ერება ღ�?ლაკს გახსნას ფა�?ლ�? დ�?ალოგ�? ყუთ�?. დატვ�?რთვა globec_grid.dat საწყ�?ს�? დ�?რექტორ�?ა data/GLOBEC_gridfile.

(c) დააჭ�?რეთ “Krig ღ�?ლაკს, რათა შეასრულოს kriging მ�?ღებ�?თ სხვა პარამეტრებ�? ამ ფანჯარაშ�?.

(8) ა�?რჩ�?ეთ ვ�?ზუალ�?ზაც�?ა საწყ�?ს�? ამოცანა შესახებ Menubar ან უბრალოდ დაწკაპეთ ჯარ�?მ�?თ ფ�?გურა პანელ�?ს ბოლოშ�? ეკრანზე, რათა და�?ბრუნოს ვ�?ზუალ�?ზაც�?ა ფანჯარა.

(a) დააჭ�?რეთ “შოუ ნაკვეთ�? ღ�?ლაკს არაა kriging შედეგებ�?.

(b) ა�?რჩ�?ეთ Interp �?ყ�?დება დაჩრდ�?ლვ�?ს ცვლ�?ლებებ�?ს ჩვენება.

 

(9) ა�?რჩ�?ეთ ფა�?ლ�? ” Menubar და შემდეგ ა�?რჩ�?ეთ ფა�?ლ�?ს შენახვა როგორც, რათა გახსნათ დ�?ალოგურ�? ფანჯარა.

(a) Go to გამომავალ�? დ�?რექტორ�?ა, ან ნებ�?სმ�?ერ დ�?რექტორ�?აშ�? გსურთ და მ�?უთ�?თოთ ნებ�?სმ�?ერ�? ფა�?ლ�?ს გნებავთ (default ფა�?ლ�?ს არ�?ს ზოოპლანქტონ�?ს.mat) და შემდეგ დააჭ�?რეთ შენახვა ღ�?ლაკს გადარჩენა ყველა მონაცემებ�? და პარამეტრებ�?ს სტრუქტურებ�?, რათა MATLAB ორობ�?თ�? ფა�?ლ�?.

(b) დააჭ�?რეთ დატოვა საწყ�?ს�? Menubar და შემდეგ დატოვა Easykrig დატოვა პროგრამა. გადატვ�?რთვა პროგრამა �?სევ აკრეფ�?თ startkrig ამ MATLAB command window. დააჭ�?რეთ “ვ�?ზუალ�?ზაც�?ა ღ�?ლაკს გახსნა ვ�?ზუალ�?ზაც�?ა ფანჯარა და დააჭ�?რეთ დატვ�?რთვა ღ�?ლაკს და ა�?რჩ�?ეთ ფა�?ლ�? და შემდეგ დატვ�?რთვა საწყ�?ს�? Menubar ჩატვ�?რთვა გამომავალ�? ფა�?ლ�?, რომელ�?ც ახლახან შენახულ�? გამოყენებ�?თ ფა�?ლ�? ბრაუზერშ�?.

(c) დააჭ�?რეთ “შოუ ნაკვეთ�? ღ�?ლაკს არაა kriging შედეგებ�?, რომელ�?ც უნდა �?ყოს �?გ�?ვე როგორც ადრე.

 

(10) დააჭ�?რეთ Navigator ღ�?ლაკს და ა�?რჩ�?ეთ Navigator საწყ�?ს�? ამოცანა onthe Menubar გახსნა Navigator ფანჯარა.

(a) ა�?რჩ�?ეთ შესახებ საწყ�?ს�? Menubar და მაშ�?ნ ცვლად�? სტრუქტურ�?ს გახსნა, მონაცემთა სტრუქტურა აღწერა ფა�?ლ�?. თქვენ შეგ�?ძლ�?ათ ნახოთ როგორ მონაცემებ�? და გასამხედროებულ�? სტრუქტურა და შეუძლ�?ა ამონაწერ�? მრავალ�? პარამეტრებ�?ს როგორ�?ცაა variogram პარამეტრებ�?ს დაკავშ�?რებულ�? kriging შედეგებ�?.

(b) დააჭ�?რეთ დატოვა საწყ�?ს�? Menubar და მაშ�?ნ დატოვა Easykrig დატოვა პროგრამა. ტ�?პ�? cd misc_mfiles ამ Matlab command window წასვლა misc_mfiles დ�?რექტორ�?ა.

(c) ტ�?პ�? display_globec_grid ბრძანება ფანჯარა და დატვ�?რთვ�?ს მონაცემებ�?ს ფანჯარა pops up.

(d) გამოყენება ფა�?ლ�? ბრაუზერ�?ს, რათა ჩატვ�?რთოს მონაცემთა მხოლოდ გადაარჩ�?ნა ნაბ�?ჯ�? (9)-(a) �?ხ�?ლოთ შედეგებ�?.

(e) თქვენ შეგ�?ძლ�?ათ შეცვალოთ display_globec_grid.m ნაკვეთ�? გამოყვან�?ს ცვლადებ�?ს თავს.

 

3.2 მაგალ�?თად 2: ვერტ�?კალურ�? მონაკვეთზე მარ�?ლ�?ანობ�?ს მონაცემებ�? არ�?ს ან�?ზოტროპულ�? მონაცემებ�? მ�?თ�?თებულ�?

 

(1) დაწყება MATLAB ამ MATLAB command window. ცვლ�?ლება დ�?რექტორ�?ა მთავარ�? დ�?რექტორ�?ა EasyKrig3.0 და ტ�?პ�? startkrig უნდა და�?წყოს პროგრამა.

 

(2) ა�?რჩ�?ეთ დატვ�?რთვა მონაცემებ�? საწყ�?ს�? ამოცანა შესახებ Menubar გახსნა მონაცემებ�?ს მომზადება ფანჯარა.

(a) დააჭ�?რეთ “დატვ�?რთვა ღ�?ლაკს, რათა გახსნათ დ�?ალოგურ�? ფანჯარა, ა�?რჩ�?ეთ მონაცემებ�? დ�?რექტორ�?ა, და მაშ�?ნ ა�?რჩ�?ეთ მარ�?ლ�?ანობ�?ს.dat ფა�?ლ�?ს ჩატვ�?რთვა შერჩეულ�? ფა�?ლ�?ს მეხს�?ერება.

(b) ა�?რჩ�?ეთ მონაცემებ�? Col. 1 და მონაცემებ�? პოლკოვნ�?კ�? 2 საწყ�?ს�? listbox სვეტ�? X-ღერძ�? და Y-ღერძ�?, შესაბამ�?სად.

(გ) ა�?რჩ�?ეთ X და ს�?ღრმე საწყ�?ს�? listbox – ცვლად�? X-ღერძ�? და Y-ღერძ�?, შესაბამ�?სად.

(d) Leave სხვა პარამეტრებ�? უცვლელ�? და დააჭ�?რეთ ვრცელდება ღ�?ლაკს.

(e) ა�?რჩ�?ეთ საპ�?რ�?სპ�?რო რად�?ო ვარ�?ანტ�? Y-ღერძ�? სვეტ�? შეცვალოს y-ღერძ�?ს მ�?მართულებ�?თ.

 

(3) ა�?რჩ�?ეთ Variogram საწყ�?ს�? ამოცანა შესახებ Menubar გახსნა Variogram ფანჯარა.

(a) დააჭ�?რეთ “გამოთვლაც ღ�?ლაკს გამოთვლაც ნახევრად variogram.

(b) დააჭ�?რეთ “LSQ ჯდება ღ�?ლაკს [თუ თქვენ არ გაქვთ ოპტ�?მ�?ზაც�?ა გვერდებ�?, წასვლა ნაბ�?ჯ�? (c).] თეორ�?ულ�? მოდელ�?-დაფუძნებულ�? ნახევრად variogram �?ქნება ფარავდეს ორ�?გ�?ნალურ�? მონაცემებ�? დაფუძნებულ�? ნახევრად variogram.

(c) ტ�?პ�? 0 “nugget პარამეტრ�? ტექსტ�?ს რედაქტ�?რება სფეროშ�?, 1.28 �?ყ�?დება რაფაზე, 0.36 �?ყ�?დება ს�?გრძე, 1.76 �?ყ�?დება ძალა და 0 ხვრელ�? scl (ხვრელ�? სასწორ�?), და შემდეგ დაწკაპეთ ვრცელდება ღ�?ლაკს generate თეორ�?ულ�? მრუდ�? მოდელ�?-დაფუძნებულ�? ნახევრად variogram.

 

(4) ა�?რჩ�?ეთ ’Kriging საწყ�?ს�? ამოცანა შესახებ ამოცანა შესახებ Menubar გახსნა Kriging ფანჯარაშ�?.

(a) უბრალოდ დაწკაპეთ Krig ღ�?ლაკს, რათა დაწყება kriging მ�?ღებ�?თ default პარამეტრებ�?.

 

(5) ა�?რჩ�?ეთ ვ�?ზუალ�?ზაც�?ა საწყ�?ს�? ამოცანა შესახებ Menubar გახსნა ვ�?ზუალ�?ზაც�?ა ფანჯარა.

(a) დააჭ�?რეთ “შოუ ნაკვეთ�? ღ�?ლაკს არაა kriging შედეგებ�?.

(ბ) შეამოწმოს რომ საპ�?რ�?სპ�?რო არ�?ს შერჩეულ�? y ღერძ�?ს მ�?მართულებ�?თ.

(გ) ა�?რჩ�?ეთ Validation საწყ�?ს�? ჩვენება გა�?ხსნება პატარა popup Validation ფანჯარა. დააჭ�?რეთ on გამოთვლაც მ�?�?ღოს Q1ღ�?რებულება. A ვერტ�?კალურ�? წ�?თელ�? ხაზ�?, გარშემო 0.08 შორ�?ს ორ�? შავ�? ხაზ�?, დაახლოებ�?თ, 0.1 და -0.1 მ�?უთ�?თებს, მოდელ�?ს პარამეტრებ�?ს არ�?ან კარგ�? საფუძველზე Q1 კრ�?ტერ�?უმ�?.

(გ) ა�?რჩ�?ეთ Q2 ეხლა listbox – მეთოდ�? შედეგებ�?. არ არსებობს წ�?თელ�? ვერტ�?კალურ�? ხაზ�? შორ�?ს ორ�? შავ�? ხაზებ�? განსაზღვრ�?ს Q2-მ�?�?ღოს რეგ�?ონშ�?, მაგრამ არც შესახებ 2.27 ნაჩვენებ�? ზედა მაჩვენებელ�?, რაც მ�?უთ�?თებს, რომ Q2 ღ�?რებულება არ�?ს მ�?ღმა ვ�?ღებთ, რეგ�?ონშ�? და variogram მოდელ�? პარამეტრებ�?ს, სავარაუდოდ, არ კარგ�?. როგორც შედეგ�?, უფრო შესწორებას პარამეტრებ�?ა საჭ�?რო. არ დახურო ეს ჯვარ�?-Validation ფანჯარა, ამ მომენტშ�?.

 

(6) წავ�?დეთ უკან Variogram ფანჯარაშ�?, არც შერჩევ�?ს Variogram საწყ�?ს�? ამოცანა შესახებ Menubar ან უბრალოდ დაწკაპეთ დაყვან�?ლ�? ფ�?გურა პანელ�?ს ბოლოშ�? ეკრანზე.

(a) ა�?რჩ�?ეთ ან�?ზოტროპ�?�?ს რად�?ო ვარ�?ანტ�?, რათა 2D variogram გამოთვლებ�?.

(ბ) შეცვალოს ბოლოს კუთხე (deg) 180, კუთხე Inc. (deg) 10, და ტოლერანტობ�?ს (deg) 20 (ეს არ�?ს ყველა default პარამეტრებ�?).

(c) დააჭ�?რეთ “გამოთვლაც ღ�?ლაკს გამოთვლაც და არ�?ან 2D variogram (image) ცალკე ფანჯარა.

(d) მას შემდეგ, რაც variogram გამოსახულება გვ�?ჩვენებს, წაგრძელებულ�? ნ�?მუშ�?, რომელსაც თანაფარდობა, დაახლოებ�?თ, 1:4 (Y/X) და ორ�?ენტაც�?ა კუთხე დაახლოებ�?თ 0 ხარ�?სხ�?. On Variogram ფანჯარა, შე�?ტანეთ 0.25 ამ Y/X ტექსტ�?ს რედაქტ�?რება სფეროშ�? თანაფარდობა (შებრუნებულ�? ან�?ზოტროპულ�? ასპექტ�? კოეფ�?ც�?ენტ�?) და 0 როტაც�?ა ტექსტ�?ს რედაქტ�?რება სფეროშ�? (default) და შემდეგ დააჭ�?რეთ გამოთვლაც ღ�?ლაკს კ�?დევ ერთხელ. A recomputed 2-D ნახევრად variogram გვ�?ჩვენებს, ძ�?რ�?თადად �?ზოტროპულ�? ნ�?მუშ�? ცენტრალურ რა�?ონშ�? (შუალედ�? მანძ�?ლ�? რად�?ალურ�? მ�?მართულებ�?თ < 0.3).

(e) დააჭ�?რეთ დატოვა ღ�?ლაკს close ჩვენება 2D/3D Variogram/Correlogram ფანჯარა.

(f) დააჭ�?რეთ Isotropy რად�?ო ვარ�?ანტ�? გამორთოთ ან�?ზოტროპ�?�?ს (პარამეტრებ�?ს აღწერს “ან�?ზოტროპულ�? თვ�?სება მონაცემებ�? უკვე მ�?ღებულ�?) და დააჭ�?რეთ “გამოთვლაც ღ�?ლაკს, რათა ხელახლა გამოთვლაც ექვ�?ვალენტ�?1D ნახევრად variogram მ�?ღებულ�? გარდაქმნ�?ს ორ�?გ�?ნალურ�? ან�?ზოტროპულ�? მონაცემებ�? �?ზოტროპულ�? მონაცემებ�?ს გამოყენებ�?თ ან�?ზოტროპულ�? პარამეტრებ�?ს როტაც�?ა და თანაფარდობა მ�?თ�?თებულ�? ნაბ�?ჯ�? (3). ეს ნაბ�?ჯ�? არ�?ს საჭ�?რო მ�?�?ღოს სწორ�? 1-D ნახევრად variogram, რომელ�?ც, ფაქტობრ�?ვად, გამო�?ყენება kriging.

(გ) შეცვალოს ჩვენება კონტროლ�? დაწკაპვ�?თ ორ�? sliders (შუალედ�? და ღ�?რებულება) ქვემოთ გრაფ�?კულ�? ფანჯარა.

(h) შე�?ყვანეთ 0.6 სპექტრ�? ტექსტ�?ს რედაქტ�?რებ�?ს ველშ�? და დაწკაპეთ LSQ ჯდება ღ�?ლაკს. თუ თქვენ არ გაქვთ ოპტ�?მ�?ზაც�?ა გვერდებ�?, წასვლა შემდეგ�? ნაბ�?ჯ�?.

(მე) შეცვლა nugget, რომ 0.0165, რაფაზე, რომ 0.39, ს�?გრძე, რომ 0.37, ძალა, რომ 1.64 და ხვრელ�? scl 0 შესვლ�?ს ნომრებ�? შესაბამ�?ს�? ტექსტ�?ს რედაქტ�?რება სფეროებშ�? და შემდეგ დააჭ�?რეთ ვრცელდება ღ�?ლაკს. შეცვალოს ჩვენება მასშტაბ�?ს დაჭერ�?თ ორ�? sliders ქვემოთ 1-D ნახევრად variogram გრაფ�?კულ�? ფანჯარაშ�?, შუალედ�? ჰორ�?ზონტალურ�? მასშტაბ�? და მნ�?შვნელობა ვერტ�?კალურ�? მასშტაბ�? უკეთ მაყურებელ�? მასშტაბ�?თ.

 

(7) წავ�?დეთ უკან Validation ფანჯარა და დააჭ�?რეთ ხელახლა გამოთვლაც ღ�?ლაკს, რათა ხელახლა გამოთვლაც Q1 და Q2 ღ�?რებულებებ�?. ახალ�? ღ�?რებულებებ�? 0.014 და 1.01 �?ყ�?დება Q1 და Q2, შესაბამ�?სად, და ორ�?ვე ფარგლებშ�? მ�?საღებ�? რეგ�?ონებშ�?, რაც მ�?უთ�?თებს variogram პარამეტრებ�?ს მ�?საღებ�?ა.

 

(8) ა�?რჩ�?ეთ Kriging საწყ�?ს�? ამოცანა შესახებ Menubar ან უბრალოდ დაწკაპეთ დაყვან�?ლ�? ფ�?გურა პანელ�? ბოლოშ�? ეკრანზე, რათა უკან “Kriging ფანჯარა და დააჭ�?რეთ Krig ღ�?ლაკს, რათა ხელახლა გამოთვლაც kriging რუკა.

 

(9) ა�?რჩ�?ეთ ვ�?ზუალ�?ზაც�?ა საწყ�?ს�? ამოცანა შესახებ Menubar ან უბრალოდ დაწკაპეთ ჯარ�?მ�?თ ფ�?გურა პანელ�?ს ბოლოშ�? ეკრანზე, რათა და�?ბრუნოს ვ�?ზუალ�?ზაც�?ა ფანჯარა.

(a) დააჭ�?რეთ Krig რუკა და ეწ�?ნააღმდეგება რუკა ამოცნობა რუკებ�?. გა�?თვალ�?სწ�?ნეთ, რომ გამოყენებ�?თ ან�?ზოტროპულ�? variogram მოდელ�?, გარკვეულ�? გაუმჯობესება მ�?�?ღწევა, მაგრამ kriging რუკა თავად არ �?ცვლება.

 

(10) ა�?რჩ�?ეთ ფა�?ლ�? საწყ�?ს�? ამოცანა შესახებ Menubar და შემდეგ ა�?რჩ�?ეთ ფა�?ლ�?ს შენახვა როგორც გახსნა დ�?ალოგურ�? ფანჯარა.

(a) ა�?რჩ�?ეთ გამომავალ�? დ�?რექტორ�?ა და ნებ�?სმ�?ერ�? დასახელება გნებავთ (default ფა�?ლ�?ს არ�?ს მარ�?ლ�?ანობ�?ს.mat) და დააჭ�?რეთ შენახვა ღ�?ლაკს.

(b) დააჭ�?რეთ დატოვა შესახებ Menubar და შემდეგ დატოვა Easykrig დატოვა პროგრამა. გადატვ�?რთვა პროგრამ�?ს �?სევ აკრეფ�?თ startkrig ამ MATLAB command window.

(გ) ა�?რჩ�?ეთ ვ�?ზუალ�?ზაც�?ა საწყ�?ს�? ამოცანა შესახებ Menubar გახსნა ფანჯარა და ვ�?ზუალ�?ზაც�?ა დააჭ�?რეთ დატვ�?რთვა ღ�?ლაკს, რათა ჩატვ�?რთოს გამომავალ�? ფა�?ლ�?, რომელ�?ც ახლახან შენახულ�? გამოყენებ�?თ ფა�?ლ�? ბრაუზერშ�?.

(d) დააჭ�?რეთ “შოუ ნაკვეთ�? ღ�?ლაკს არაა kriging შედეგებ�? და ა�?რჩ�?ეთ საპ�?რ�?სპ�?რო y-ღერძ�? გადახედოს y-ღერძ�?ს მ�?მართულებ�?თ. შედეგად რუკა(s) უნდა �?ყოს �?გ�?ვე, როგორც ადრე.

 

3.3 მაგალ�?თად 3: სურათებ�?ს პროცესშ�? წნევა (დბარ�?) სხვადასხვა პოტენც�?ურ�? ს�?მკვრ�?ვ�?ს ფენებ�?ს

 

(1) დაწყება MATLAB ამ MATLAB ბრძანება ფანჯარაშ�?, შეცვალოს დ�?რექტორ�?ა მთავარ�? დ�?რექტორ�?ა EasyKrig. ტ�?პ�? startkrig უნდა და�?წყოს პროგრამა.

 

(2) ა�?რჩ�?ეთ დატვ�?რთვა მონაცემებ�? საწყ�?ს�? ამოცანა onthe Menubar გახსნა მონაცემებ�?ს მომზადება ფანჯარა.

(a) ა�?რჩ�?ეთ მონაცემებ�? პოლკოვნ�?კ�? 2 საწყ�?ს�? listbox - სვეტ�? X-ღერძ�? და მონაცემებ�? Col. 1 Y-ღერძ�? (დეფოლტ�?ს).

(b) ა�?რჩ�?ეთ განედ�? ეხლა listbox – ცვლად�? X-ღერძ�? და გრძედ�? Y-ღერძ�? (დეფოლტ�?ს).

(c) შერჩევ�?ს გარე პროგრამა საშუალებას �?ძლევა, გარე პროგრამა, ბრაუზერ�? და ფა�?ლ�?ს ფანჯარა როგორც ჩანს,. გა�?თვალ�?სწ�?ნეთ, რომ X, Y და Z ღერძ�? pushdown მენ�?უ სვეტ�? გამორთულ�?ა და შე�?ძლება �?ყოს დე-ა�?რჩ�?ეთ გარე პროგრამა რად�?ო ვარ�?ანტ�?.

(d) დააჭ�?რეთ ფა�?ლ�?ს ბრაუზერ�?ს, შეცვალოს დ�?რექტორ�?ა misc_mfiles და ა�?რჩ�?ეთ test_remove_nan.მ, და შემდეგ დააჭ�?რეთ ღ�?ა საშუალებას პროგრამა ხელმ�?საწვდომობ�?ს პროგრამა (თუ ამ გარე პროგრამა არ არ�?ს არჩეულ�?, �?მ ადგ�?ლებშ�?, სადაც მონაცემებ�? ღ�?რებულებებ�? NaN-ს �?ქნება ნაჩვენებ�? რუკაზე). ეს პროგრამა უზრუნველყოფს მაგალ�?თად დაწეროთ თქვენ�? საკუთარ�? რუტ�?ნულ�? მ�?�?ღოს საჭ�?რო მონაცემებ�?ს ფორმატ�?ს EasyKrig მხრ�?დან თვ�?თნებურ�? ფა�?ლ�? მონაცემებ�?. უნდა აღ�?ნ�?შნოს, რომ ფუნქც�?ა მოხსნ�?ს NaNs აქვს უკვე შედ�?ს default loading data პროცეს�?, ეს მაგალ�?თ�? არ�?ს უბრალოდ �?მ�?ს დემონსტრ�?რება, თუ როგორ გამო�?ყენოთ გარე პროგრამა ჩატვ�?რთვა მონაცემებ�? მორგებულ�?ა მონაცემებ�? მან�?პულაც�?ებ�?.

(e) დააჭ�?რეთ დატვ�?რთვა ღ�?ლაკს, რათა გახსნათ დ�?ალოგურ�? ფანჯარა, წასვლა data/წნევ�?ს დ�?რექტორ�?ა, და შემდეგ ა�?რჩ�?ეთ layer12.dat ფა�?ლ�?ს ჩატვ�?რთვა შერჩეულ�? ფა�?ლ�?ს მეხს�?ერება.

(f) ა�?რჩ�?ეთ მონაცემთა შენახვა ფორმატ�? ახლოს ბოლოშ�? ფანჯარა, და გამო�?ყენოთ დათვალ�?ერება გადარჩენა მონაცემებ�? ფორმატშ�? ფა�?ლ�?. ეს მონაცემებ�? ფორმატ�?ს ფა�?ლ�? გამო�?ყენება მაშ�?ნ, როდესაც მომხმარებელს სურს დატვ�?რთვა და პროცეს�? მონაცემებ�?ს გამოყენებ�?თ �?გ�?ვე მონაცემებ�? ფორმატშ�?, მაგრამ გახსნ�?ს გარეშე მონაცემებ�?ს მომზადება და Variogram windows (�?ხ�?ლეთ ნაბ�?ჯ�? (6) ამ მაგალ�?თშ�?).

 

(3) ა�?რჩ�?ეთ Variogram საწყ�?ს�? ამოცანა onthe Menubar გახსნა Variogram ფანჯარა.

(a) დააჭ�?რეთ გამოთვლაც ღ�?ლაკს გამოთვლაც ნახევრად variogram.

(b) ა�?რჩ�?ეთ ზოგად�? exponential-Bessel (default) variogram მოდელ�? listbox ზედა უფლება. დააჭ�?რეთ LSQ ჯდება ღ�?ლაკს. თუ თქვენ არ გაქვთ ოპტ�?მ�?ზაც�?ა, ცვლ�?ლებებ�?, დააჭ�?რეთ ვრცელდება ღ�?ლაკს, თეორ�?ულ�? მოდელ�?-დაფუძნებულ�? ნახევრად variogram �?ქნება ფარავდეს ორ�?გ�?ნალურ�? მონაცემებ�? დაფუძნებულ�? ნახევრად variogram. პარამეტრებ�?ს მ�?ნ�?მუმ-სკვერებ�?ს ჯდება (თუ თქვენ გაქვთ ოპტ�?მ�?ზაც�?ა გვერდებ�?) ან ნაგულ�?სხმევ�? პარამეტრებ�? (თუ თქვენ არ გაქვთ ოპტ�?მ�?ზაც�?ა გვერდებ�?) ნაჩვენებ�?ა ტექსტ�?ს რედაქტ�?რება სფეროებშ�? ფარგლებშ�? მოდელ�? პარამეტრებ�?ს კარკას�?.

(c) ცვლ�?ლება nugget უნდა 0.0, რაფაზე უნდა 1.0, ს�?გრძე, რომ 0.24, ძალა 1.5 და ხვრელ�? scl 0 მ�?ერ შესვლ�?ს ნომრებ�? ტექსტ�?ს რედაქტ�?რება სფეროებშ�?, შესაბამ�?სად, და შემდეგ დაწკაპეთ ვრცელდება ღ�?ლაკს.

 

(4) ა�?რჩ�?ეთ Kriging საწყ�?ს�? ამოცანა on the Menubar გახსნა Kriging ფანჯარა.

(ა) მ�?თ�?თებულ�? კოორდ�?ნატებ�?, როგორც:

მ�?ნ�?მალურ�? ჰორ�?ზონტალურ�?, რომ -22

მაქს�?მალურ�? ჰორ�?ზონტალურ�?, რომ -12

ჰორ�?ზონტალურ�? რეზოლუც�?�?ს 0.4

მ�?ნ�?მალურ�? ვერტ�?კალურ�? -25

მაქს�?მალურ�? ვერტ�?კალურ�? -20

ვერტ�?კალურ�? რეზოლუც�?�?ს 0.2

(b) ა�?რჩ�?ეთ სურათებ�?ს დამუშავებ�?ს რად�?ო ღ�?ლაკს, რათა სურათებ�?ს დამუშავება.

(c) დააჭ�?რეთ დათვალ�?ერება ღ�?ლაკს დატვ�?რთვა Filename-ს�?ა ფა�?ლ�? და�?წყოს ფა�?ლ�? ბრაუზერშ�?. შეცვლა დ�?რექტორ�?ა მონაცემებ�? და ა�?რჩ�?ეთ pressure_batch_file.dat, რომ ჩატვ�?რთვა filename-ს�?ა ფა�?ლ�?, რომელ�?ც ს�?აშ�? მონაცემებ�?ს ფა�?ლ�?ს სახელებ�? არ არ�?ს მ�?თ�?თებულ�?.

(d) დააჭ�?რეთ დათვალ�?ერება ღ�?ლაკს შენახვა სურათებ�?ს log ფა�?ლ�? და�?წყოს ფა�?ლ�? ბრაუზერშ�?. შეცვლა დ�?რექტორ�?ა გამომავალ�?, ან �?ქ, სადაც დ�?რექტორ�?ა გნებავთ. ტ�?პ�? ფა�?ლ�?ს �?ყ�?დება log ფა�?ლ�?, სადაც input/output �?ნფორმაც�?ა არ�?ს შენახულ�?.

(e) დააჭ�?რეთ სურათებ�?ს Krig ღ�?ლაკს, რათა და�?წყოს სურათებ�?ს kriging. გამომავალ�? ფა�?ლ�? �?ქნება შენახულ�? �?გ�?ვე დ�?რექტორ�?ა როგორც სურათებ�?ს პროცეს�? log ფა�?ლ�?.

(f) ა�?რჩ�?ეთ ფა�?ლ�?ს შენახვა ამ პარამეტრ�?, ფა�?ლ�? კარკას�? გააქტ�?ურება ფა�?ლ�? ბრაუზერშ�?. დააჭ�?რეთ დათვალ�?ერება ღ�?ლაკ�? და მ�?უთ�?თოთ ფა�?ლ�?ს გადარჩენა ყველა პარამეტრ�? პარამეტრებ�? მათ შორ�?ს variogram და kriging პარამეტრებ�?.

 

(5) ა�?რჩ�?ეთ ვ�?ზუალ�?ზაც�?ა საწყ�?ს�? ამოცანა onthe Menubar გახსნა ვ�?ზუალ�?ზაც�?ა ფანჯარა.

(a) დააჭ�?რეთ შოუ ნაკვეთ�? ღ�?ლაკს არაა kriging შედეგებ�? ბოლო მონაცემებ�? მ�?თ�?თებულ�?: layer14.dat.

(ბ) შეამოწმოს შედეგებ�? სხვა ფენებს. შემოწმება დამუშავებ�?ს შედეგებ�?, თქვენ უნდა დატვ�?რთვა გამომავალ�? ფა�?ლ�?. დააჭ�?რეთ დატვ�?რთვა ღ�?ლაკს და შემდეგ შეცვალოს დ�?რექტორ�?ა, სადაც თქვენ�? ჟურნალ�?ს ფა�?ლ�? �?ნახება. დატვ�?რთვა ერთ�? გამომავალ�? ფა�?ლ�? (layer10.dat layer14.dat) და არ�?ან �?ს მ�?ერ დააწკაპუნეთ შოუ ნაკვეთ�? ღ�?ლაკს.

(c) თუ თქვენ არ ხართ კმაყოფ�?ლ�? kriging შედეგებ�?, შეგ�?ძლ�?ათ დაბრუნდეს Variogram ფანჯარა და/ან Kriging ფანჯარა შეცვალოს ჩართულ�? პარამეტრებ�?ს, და ხელახლა kriging, სანამ თქვენ არ დაკმაყოფ�?ლდება. მაგალ�?თად, მ�?�?ღწევა nugget=0.05, რაფაზე=1.16, ს�?გრძე=0.25, ს�?მძლავრე=1.4, და ხვრელ�? scl=0 Variogram ფანჯარა და ასრულებენ kriging ერთხელ, თქვენ მ�?�?ღოთ უკეთეს�? შედეგ�?, ანუ, შედეგად Q1 და Q2 დაეცემა ფარგლებშ�? მ�?საღებ�? რეგ�?ონებშ�?. მერე უკან Kriging ფანჯარა და ვ�?მეორებ (4)-(f).

 

(6) Click on დატოვა შესახებ “Menubar და ა�?რჩ�?ეთ დატოვა Easykrig დატოვა პროგრამა, და შემდეგ და�?წყოს პროგრამ�?ს �?სევ აკრეფ�?თ startkrig ბრძანება ფანჯარა.

(a) ა�?რჩ�?ეთ Kriging ვარ�?ანტ�? ამოცანა შესახებ Menubar გახსნა Kriging ფანჯარა.

(b) ა�?რჩ�?ეთ დატვ�?რთვა ფა�?ლ�? ამ პარამეტრ�?, ფა�?ლ�? კარკას�? გააქტ�?ურება ფა�?ლ�? ბრაუზერშ�?. ა�?რჩ�?ეთ ორ�?ვე პარამეტრებ�?ს რად�?ო ვარ�?ანტ�? (default) და დააჭ�?რეთ დათვალ�?ერება ღ�?ლაკ�? ჩატვ�?რთვა პარამეტრ�?, ფა�?ლ�? შენახულ�? ნაბ�?ჯ�? (4) – (f) ამ მაგალ�?თშ�?.

(გ) ა�?რჩ�?ეთ დატვ�?რთვა მონაცემებ�? ფორმატშ�? რად�?ო ვარ�?ანტ�? ბოლოშ�? �?მ Kriging ფანჯარა და გამო�?ყენოთ გააქტ�?ურებულ�? ფა�?ლ�? ბრაუზერშ�? ჩატვ�?რთვა მონაცემთა ფორმატ�?ს ფა�?ლ�?, შენახულ�? ნაბ�?ჯ�? (2) (f) ამ მაგალ�?თშ�?.

(d) გა�?მეორეთ ნაბ�?ჯებ�? (b) (e) და (4) ამ მაგალ�?თშ�?, რომ შეასრულოს სურათებ�?ს kriging.

(e) განმეორებ�?თ�? (5) სანახავად შედეგებ�?, რომელ�?ც უნდა �?ყოს �?გ�?ვე, როგორც ადრე. გა�?თვალ�?სწ�?ნეთ, რომ ჩვენ არt უნდა გახსნა მონაცემებ�?ს მომზადება და Variogram windows მო�?პოვოს გადარჩენა შედეგებ�?.

 

 

3.4 მაგალ�?თ�? 4: 3-განზომ�?ლებ�?ან�? ტემპერატურ�?ს მონაცემებ�?

(1) და�?წყოს MATLAB ამ MATLAB command window. ცვლ�?ლება დ�?რექტორ�?ა მთავარ�? დ�?რექტორ�?ა EasyKrig3.0 და ტ�?პ�? startkrig, რომ გაშვებ�?ს პროგრამა.

 

(2) ა�?რჩ�?ეთ დატვ�?რთვა მონაცემებ�? საწყ�?ს�? ამოცანა შესახებ Menubar გახსნა მონაცემებ�?ს მომზადება ფანჯარა.

(a) ა�?რჩ�?ეთ მონაცემებ�? პოლკოვნ�?კ�? 2, მონაცემებ�? Col. 1, და მონაცემებ�? პოლკოვნ�?კ�? 3 საწყ�?ს�? listbox სვეტ�? �?ყ�?დება X-ღერძ�?, Y-ღერძ�?, და Z-ღერძ�?, შესაბამ�?სად (დეფოლტ�?ს).

(b) ა�?რჩ�?ეთ განედ�?, გრძედ�?, და ს�?ღრმე საწყ�?ს�? listbox - ცვლად�? X-ღერძ�?, Y-ღერძ�?, Z-ღერძ�?, შესაბამ�?სად (დეფოლტ�?ს).

(c) დააჭ�?რეთ “დატვ�?რთვა ღ�?ლაკს, რათა გახსნათ დ�?ალოგურ�? ფანჯარა, ა�?რჩ�?ეთ მონაცემებ�? დ�?რექტორ�?ა, და მაშ�?ნ ა�?რჩ�?ეთ Temperature3d.dat ფა�?ლ�?ს ჩატვ�?რთვა მონაცემებ�?ს მეხს�?ერება.

 

(3) ა�?რჩ�?ეთ Variogram საწყ�?ს�? ამოცანა შესახებ Menubar გახსნა Variogram ფანჯარა.

(a) დააჭ�?რეთ “გამოთვლაც ღ�?ლაკს გამოთვლაც ნახევრად variogram.

(b) დააჭ�?რეთ “LSQ ჯდება ღ�?ლაკს [თუ თქვენ არ გაქვთ ოპტ�?მ�?ზაც�?ა გვერდებ�?, წასვლა ნაბ�?ჯ�? (c).] თეორ�?ულ�? მოდელ�?-დაფუძნებულ�? ნახევრად variogram �?ქნება ფარავდეს ორ�?გ�?ნალურ�? მონაცემებ�? დაფუძნებულ�? ნახევრად variogram.

(c) კომპლექტ�? 0 nugget, 1.73 რომ რაფაზე, 0.50 ს�?გრძე, 1.98 რომ ძალა და 0 ხვრელ�? scl (ხვრელ�? სასწორ�?), და შემდეგ დაწკაპეთ ვრცელდება ღ�?ლაკს. განახლებულ�? თეორ�?ულ�? მრუდ�? მოდელ�?-დაფუძნებულ�? ნახევრად variogram �?ქნება პროპაგანდ�?სტულ.

 

(4) ა�?რჩ�?ეთ Kriging ვარ�?ანტ�? ამოცანა შესახებ Menubar გახსნა Kriging ფანჯარა.

(a) უბრალოდ დააჭ�?რეთ Krig ღ�?ლაკს, რათა და�?წყოს kriging მ�?ღებ�?თ default პარამეტრებ�?.

 

(5) ა�?რჩ�?ეთ ვ�?ზუალ�?ზაც�?ა საწყ�?ს�? ამოცანა შესახებ Menubar გახსნა ვ�?ზუალ�?ზაც�?ა ფანჯარა.

(a) უბრალოდ დააჭ�?რეთ შოუ ნაკვეთ�? ღ�?ლაკს არაა 3D kriging შედეგებ�?.

(ბ) შეცვალოს x, y და z პოზ�?ც�?ა sliders სანახავად kriging შედეგებ�?, სხვადასხვა ნაჭრ�?თ პოზ�?ც�?ა კომბ�?ნაც�?ებ�?. გა�?თვალ�?სწ�?ნეთ, რომ გამაგრ�?ლებელ�? დრო არ არ�?ს ხანგრძლ�?ვ�?, რადგან არსებობს ძალ�?ან ბევრ�? ფერ�? კოდ�?რებულ�? მონაცემებ�?ს რაოდენობა. დააჭ�?რეთ მონაცემებ�? საწყ�?ს�? Menubar და ა�?რჩ�?ეთ არც ბოლოშ�? pull-down menu ამო�?ღონ ფერ�? კოდ�?რებულ�? მონაცემებ�?. ” გრაფ�?კულ�? ს�?ხშ�?რე უნდა �?ყოს ბევრად უფრო სწრაფად, ვ�?დრე ადრე, როდესაც თქვენ �?ცვლება x, y და z პოზ�?ც�?ა sliders ერთხელ.

(გ) ა�?რჩ�?ეთ Validation საწყ�?ს�? ჩვენება გა�?ხსნება პატარა popup Validation ფანჯარა. დააჭ�?რეთ on გამოთვლაც მ�?�?ღოს Q1ღ�?რებულება. A ვერტ�?კალურ�? წ�?თელ�? ხაზ�?, გარშემო -0.037 შორ�?ს ორ�? შავ�? ხაზ�?, დაახლოებ�?თ 0.05 და -0.05, რაც მ�?უთ�?თებს, მოდელ�?ს პარამეტრებ�?ს არ�?ან კარგ�? საფუძველზე Q1 კრ�?ტერ�?უმ�?.

(გ) ა�?რჩ�?ეთ Q2 ეხლა listbox – მეთოდ�? შედეგებ�? a Q2 ნაკვეთ�?, სადაც Q2 = 7.61, შორს სც�?ლდება Q2 მ�?�?ღოს რეგ�?ონშ�? შორ�?ს 0.93 და 1.07.

(e) დაბრუნდეს Variogram ფანჯარა გარეშე დახურვ�?ს Validation ფანჯარა. მ�?თ�?თებულ�? nugget, რომ 0.0056, რაფაზე 1.7, ს�?გრძე, რომ 0.50, ძალა, რომ 2.0 და ხვრელ�? scl 0შესაბამ�?ს რედაქტ�?რება სფეროებშ�? და შემდეგ დაწკაპეთ ვრცელდება მ�?�?ღოს ცვლ�?ლებებ�?.

(f) დაბრუნდეს Validation ფანჯარა და დააჭ�?რეთ ხელახლა გამოთვლაც ღ�?ლაკს, რათა ხელახლა გამოთვლაც Q1 და Q2 ღ�?რებულებებ�?. ახალ�? ღ�?რებულებებ�? -0.00054 და 1.01 �?ყ�?დება Q1 და Q2, შესაბამ�?სად, ყველა ფარგლებშ�? მ�?საღებ�? რეგ�?ონებშ�?. გა�?თვალ�?სწ�?ნეთ, რომ მც�?რე ცვლ�?ლებებ�? variogram პარამეტრებ�?ს შედეგ�? ძალ�?ან დ�?დ�? ცვლ�?ლება Q2 ღ�?რებულება. თუმცა, როგორც ვხედავთ, მოგვ�?ანებ�?თ, რომ kriging შედეგებ�? არ შეცვლ�?ლა.

(გ) დააჭ�?რეთ დატოვა ღ�?ლაკს close Validation ფანჯარა.

(6) ა�?რჩ�?ეთ ’Kriging საწყ�?ს�? ამოცანა შესახებ ამოცანა შესახებ Menubar ან უბრალოდ დაწკაპეთ დაყვან�?ლ�? ფ�?გურა პანელ�? ბოლოშ�? ეკრანზე, რათა უკან “kriging ფანჯარა.

(a) უბრალოდ დააჭ�?რეთ on Krig ღ�?ლაკს, რათა და�?წყოს kriging მ�?ღებ�?თ default პარამეტრებ�?.

 

(7) დაბრუნდეს ვ�?ზუალ�?ზაც�?ა ფანჯარა და ა�?რჩ�?ეთ Krig რუკა, და შემდეგ დაწკაპეთ შოუ ნაკვეთ�? ღ�?ლაკს არაა ახალ�? 3D kriging შედეგებ�?. გა�?თვალ�?სწ�?ნეთ, რომ არსებობს ცარ�?ელ�? ქსელ�?ს უჯრედებ�?, რომელთა ღ�?რებულებებ�? krig ეწ�?ნააღმდეგება უფრო დ�?დ�?ა, ვ�?დრე ნათესავ�? ეწ�?ნააღმდეგება ბარ�?ერ�? მ�?თ�?თებულ�? Kriging ფანჯარა. თქვენ შეგ�?ძლ�?ათ შეავსოთ ამ უჯრედებ�?ს მ�?ერ გარემოშ�? ეს ღ�?რებულება 3.0, და შემდეგ ხელახლა ასრულებენ kriging.

 

(8) ა�?რჩ�?ეთ ვ�?ზუალ�?ზაც�?ა საწყ�?ს�? ამოცანა შესახებ Menubar ან უბრალოდ დაწკაპეთ დაყვან�?ლ�? ფ�?გურა პანელ�? ბოლოშ�? ეკრანზე, რათა და�?ბრუნოს ვ�?ზუალ�?ზაც�?ა ფანჯარა.

(a) დააჭ�?რეთ “შოუ ნაკვეთ�? ღ�?ლაკს არაა ახალ�? 3D kriging შედეგებ�?.

(ბ) შეცვალოს x, y და z პოზ�?ც�?ა sliders სანახავად kriging შედეგებ�? სხვადასხვა კომბ�?ნაც�?ებ�? slice პოზ�?ც�?ებ�?.

(გ) ა�?რჩ�?ეთ შენახვა ფ�?გურა, როგორც საწყ�?ს�? ფა�?ლ�? შესახებ Menubar და მ�?უთ�?თოთ ფა�?ლ�?ს სახელ�? (Temperature3d.ლეღვ�?ს) გადაარჩ�?ნოს მთელ�? ფ�?გურა MATLAB .ლეღვ�?ს ფა�?ლ�?. გა�?თვალ�?სწ�?ნეთ, რომ �?გ�?ვე ფუნქც�?ა, ასევე შესაძლებელ�?ა სხვა ამოცანა windows.

 

(9) ა�?რჩ�?ეთ ფა�?ლ�? საწყ�?ს�? Menubar და შემდეგ ა�?რჩ�?ეთ ფა�?ლ�?ს შენახვა როგორც, რათა გახსნათ დ�?ალოგურ�? ფანჯარა.

(a) ა�?რჩ�?ეთ გამომავალ�? დ�?რექტორ�?ა და ნებ�?სმ�?ერ�? სახელ�? გსურთ (default ფა�?ლ�?ს არ�?ს Temerature3d.mat) და დააჭ�?რეთ შენახვა ღ�?ლაკს.

(b) დააჭ�?რეთ დატოვა საწყ�?ს�? Menubar და მაშ�?ნ დატოვა Easykrig დატოვა პროგრამა. ტ�?პ�? cd misc_mfiles ამ Matlab command window წასვლა misc_mfiles დ�?რექტორ�?ა და მერე ტ�?პ�? display_3dkrig_results �?ხ�?ლოთ შედეგებ�?.

 

(10) ნახოთ Matlab ფ�?გურა ფა�?ლ�? შენახულ�? (8)-(გ).

(a) ა�?რჩ�?ეთ ღ�?ა საწყ�?ს�? ფა�?ლ�? შესახებ Menubar ან ტემპერატურა ფანჯარა (ფ�?გურა # 1) ან KRIGING ეწ�?ნააღმდეგება ფანჯარა (გრაფ�?კ�? № 2) და დატვ�?რთვ�?ს Temperature3d.ლეღვ�?ს, შენახულ�? ფ�?გურა არ�?ს ნაჩვენებ�?. გა�?თვალ�?სწ�?ნეთ, რომ პარამეტრებ�? და ღ�?ლაკებ�?ს გადაარჩ�?ნა ფ�?გურა ფა�?ლ�? არ �?მუშავებს მას შემდეგ, რაც შენახულ�? ფ�?გურა ვერ შე�?ნარჩუნებს ყველა �?ნფორმაც�?ა ნებ�?სმ�?ერ�? დამუშავებ�?ს ფუნქც�?ებ�?. თუ თქვენ არt გაქვთ GUI-based matlab ბრძანება ფანჯარაშ�?, თქვენ შეგ�?ძლ�?ათ ტ�?პ�? ფ�?გურა in matlab command window პ�?რველ�? ღ�?ა გრაფ�?კულ�? ფანჯარა, და შემდეგ ა�?რჩ�?ეთ ღ�?ა საწყ�?ს�? ფა�?ლ�? შესახებ Menubar ჩატვ�?რთვა Temperature3d.ლეღვ�?ს.

 

 1. ლ�?ტერატურა

 

Deutsch, C, V და ა. გ. Journel, 1992. GSLIB: Geostatistical პროგრამულ�? ბ�?ბლ�?ოთეკა და მომხმარებლ�?ს სახელმძღვანელო. Oxford University Press, Oxford, 340 გვ.

 

Journel, ა. გ. & C. J. Huijbregts, 1992. სამთო Geostatistics. Academic Press, New York, 600 გვ.

 

Kitanidis, პ. კ. – 1997. შესავალ�? Geostatistics. განაცხადებ�?ს ჰ�?დროგეოლოგ�?ა. Cambridge University Press. 249 გვ.

 

Marcotte, დ. 1991. Cokriging ერთად MATLAB. კომპ�?უტერულ�? და Geosciences. 17(9):1265-1280.

შეცვლ�?ლ�?ა: აპრ�?ლ�? 9, 2013

Home |